Zapora ghostwriting i guest authorship

Redakcja „Tematów z Szewskiej” dbając o rzetelność naukową publikowanych artykułów prowadzi selekcję nadesłanych tekstów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting i guest authorship.

Autorzy publikujący na łamach naszego pisma zobowiązani są w sposób jasny, przejrzysty i uczciwy zaświadczyć, iż są bezpośrednimi Autorami przysłanych tekstów. Jeśli jednak artykuł powstał przy współpracy innych osób, Autorzy zobowiązują się do ujawnienia ich udziału jako autorów/współautorów tekstu lub zobowiązują się do wymienienia ich w podziękowaniach zamieszczonych w artykule z podaniem ich afiliacji i kontrybucji.

W przypadku gdy artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, Autor zobowiązany jest podać informacje na temat źródeł finansowania projektu, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Autor publikowanego na łamach naszego pisma artykułu zobowiązany jest do podpisania umowy o przeniesieniu praw autorskich, w której zawarte są zasady ghostwriting i guest authorship. Umowa przesyłana jest do Autora po selekcji wszystkich nadesłanych do Redakcji tekstów oraz po pozytywnych recenzjach dwóch zewnętrznych recenzentów. Umowa o przeniesieniu praw autorskich stanowi podstawę prawną umożliwiającą publikację artykułu w „Tematach z Szewskiej”.

Wszelkie naruszenia powyższych zasad rzetelności oraz etyki naukowej będą przez Redakcję demaskowane oraz dokumentowane (włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji i towarzystw naukowych).