Wytyczne artykułów

Format artykułów:

 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 50 tyś. znaków znormalizowanego maszynopisu (Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5).
 • Marginesy stron: standardowe (2,5 cm).
 • Stosujemy przypisy dolne, numeracja ciągła w obrębie całego artykułu (Times New Roman, rozmiar czcionki 10, odstępu pojedyncze). Podając strony stosujemy łącznik (np. 3-5)
 • W przypadku wklejania adresów internetowych prosimy usuwać hiperłącza.
 • Odstępy przed i po akapicie: 0 pkt.
 • Cytaty dłuższe niż trzy linijki należy zapisać mniejszą czcionką (11), w osobnym akapicie, bez cudzysłowia. Cytaty krótsze opatrujemy w cudzysłów.
 • W cytatach stosujemy nawiasy kwadratowe.
 • Tytuły książek i artykułów zapisujemy kursywą, natomiast tytuły czasopism czcionką prostą w cudzysłowie.
 • Sformułowania w języku obcym zapisujemy kursywą.

Do tekstu należy dołączyć:

 • Afiliację Autora/ki i krótką notkę bibliograficzną wraz z adresem mailowym.
 • Streszczenie i słowa klucze w języku polskim (należy je umieścić pod tytułem tekstu).
 • Streszczenie, tytuł i słowa klucze w języku angielskim (należy je umieścić pod notką biograficzną).
 • Bibliografię.

Sposoby sporządzania przypisów:

1. Cytowane w przypisach książki powinny być podawane zawsze w następującej formie:

B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, tłum. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1981, s. 4.

2. Cytowane artykuły z czasopism powinny być zapisane następująco:

A. Cetera, Reszta. O ciszy i milczeniu u Szekspira, „Tematy z Szewskiej” 2007, nr 1, s. 57.

3. Jeżeli cytujemy tekst zamieszczony w pracy zbiorowej stosujemy zapis:

P. Rabinow, Wyobrażenia są faktami społecznymi: modernizm i postmodernizm w antropologii, tłum. J. Krzemień, [w:] M. Buchowski (red.), Amerykańska antropologia postmodernistyczna, Warszawa: Instytut Kultury, 1999, s. 88-122.

4. Jeśli cytujemy daną informację za innym autorem, stosujemy zapis:

Za: B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, tłum. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1981, s. 4.

5. Zasady zapisu skrótowego:

a) Tamże, s. 5.

b) B. Malinowski, dz. cyt., s. 5. – jeżeli dane dzieło cytowane jest w kilku miejscach

c) B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku…, s. 5. – jeżeli w artykule cytuje się więcej publikacji tego samego autora

6. Przypisy odsyłające do stron internetowych powinny zawierać inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł, pełny adres internetowy oraz datę dostępu:

E. Łukaszyk Pokusa geometrii. O inspiracjach topologicznych w humanistyce, tematyzszewskiej.pl/wp-content/uploads/2012/05/lukaszyk.pdf (07.10.2013).

Propozycję tekstów prosimy przesyłać na adres: [email protected]  

Teksty, które nie spełniają podanych powyżej wytycznych będą odsyłane do autorów!