Procedura recenzowania

Z troską o zachowanie jak najwyższych standardów pracy naukowej, Redakcja „Tematów z Szewskiej” prowadzi procedurę przyjmowania i recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji w oparciu o dokument Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce wydany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Warszawa, 2011).

Etapy przyjmowania i procedury recenzowania artykułów:

  1. Redakcja „Tematów z Szewskiej” prowadzi pierwszą selekcję tekstów. Na tym etapie teksty są wstępnie poprawiane i oceniane. Po ustaleniach redakcyjnych z nadesłanych propozycji ok. 50% zostaje przyjętych do recenzji.
  2. Artykuły, które wstępnie zostały zaakceptowane przez Redakcję, przysłane są bez nazwisk Autorów do dwóch zewnętrznych (niezależnych) recenzentów będących uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach (double-blind review proces).

Redakcja przesyła recenzentom formularz recenzji wraz z deklaracją o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt)
b) relacje podległości zawodowej
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzającychprzygotowanie recenzji

Recenzja ma formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku negatywnej recenzji, po zapoznaniu się z jej treścią, Redakcja decyduje o tym, czy tekst wysyła do kolejnego recenzenta, czy też ostatecznie odrzuca propozycję jego publikacji.

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Redakcja nie wysyła opinii recenzentów, aczkolwiek na prośbę Autora umożliwia wgląd w ich treść.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

  1. Po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji artykuł zostaje przyjęty do druku i przekazany do korekty redaktora językowego.
  2. Po weryfikacji merytorycznej i naniesionych poprawkach językowych przyjęte do druku teksty wysyłane są do korekty autorskiej wraz z formularzem erraty.
  3. Po akceptacji przez autorów wszystkich poprawek przyjęte do druku teksty trafiają po raz ostatni do korekty językowej. Do Autorów wysyłane są jednocześnie umowy o przeniesienie praw autorskich, które są podstawą prawną do publikacji na łamach „Tematów z Szewskiej”.
  4. Wyselekcjonowane, zrecenzowane i poprawione teksty zostają opublikowane w „Tematach z Szewskiej”.
  5. Redakcja nie odsyła zgłoszonych do druku materiałów, które nie przeszły procedury selekcji i recenzowania.